เวลาจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเอง

อ่าน.......ขำๆ

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ประกาศพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ 100 %

ประกาศพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ 100 %วันที่ 28 มิถุนายน 2553เป็นวันแรกที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 มีผลบังคับใช้ กำหนดให้อาคาร3ประเภท-ยานพาหนะสาธารณะเป็นพื้นที่ห้ามสูบ
กระทรวง สาธารณสุข ออกประกาศกระทรวงฉบับที่ 19 เรื่อง " กำหนดชื่อและประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบ บุหรี่ และกำหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะเป็นเขตสูบบุหรี่ " โดยกำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ประกาศฉบับนี้ กำหนดให้อาคาร 3 ประเภท เป็นพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ทั้งหมด ประเภทที่ 1 คือสถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ ตั้งแต่คลินิก โรงพยาบาล ร้านขายยา สปา หรือ ร้านนวดแผนโบราณ

ประเภทที่ 2 คือสถานศึกษา เช่นโรงเรียนที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา
สถานกวดวิชา พิพิธภัณฑ์ สถานที่จัดการแสดง

ประเภท ที่ 3 คือ สถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น สถานที่ดูกีฬาทุกประเภท สถานบันเทิง สถานที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ปั้มน้ำมัน สถานที่ทำงาน สถานปฏิบัติธรรมในศาสนาและนิกายต่างๆ 


นอกจากนี้ ประกาศฉบับนี้ ยังครอบคลุมถึงยานพาหนะสาธารณะทุกประเภท
ไม่ว่ามีผู้โดยสารหรือไม่ก็ตาม

ส่วน สถานที่สาธารณะที่สามารถจัด เขตสูบบุหรี่ได้นั้น มีทั้งหมด 4 แห่งคือสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สถานีให้บริการเชื้อเพลิง สถานที่ราชการ รัฐวิสหากิจ ท่าอากาศยานนานาชาติ โดยทั้งหมดจะต้องมีการจัดพื้นที่เฉพาะให้

ประกาศกระ ทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 19 นี้ เป็นการขยายพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ให้มากขึ้นจากประกาศฉบับเดิม ซึ่งผู้ฝ่าฝืน มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท


Content by VoiceTV

.

1 ความคิดเห็น: