เวลาจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเอง

อ่าน.......ขำๆ

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2554

[Top10]-ประเทศที่จนที่สุดในเอเซีย

10.ติมอเรสเตติมอเรสเต หรือติมอร์ตะวันออก ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นสมาชิกอาเซียนด้วย ติมอร์มีพื้นที่ทั้งหมด 15,400 ตาราง กม. มีประชากรทั้งหมด 1,134,000 คน มีเมืองหลวงชื่อ Dili และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดด้วย ติมอร์ได้รับเอกราชจากอินโดนีเซียเมื่อ วันที่ 20 พฤษภาคม ปี 2002. ติมอร์มีรายได้จากการปลูกและส่งออกกาแฟ ร่วมลงทุนในการค้นหาแหล่งปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติ

9.คีกิสถานคีกิสถาน ตั้งอยู่ในเอเชียกลาง ไม่มีทางออกทะเล มีพื้นที่ทั้งหมด 199,900 ตาราง กม. แยกออกมาจากสหภาพโซเวียตรัสเซียเมื่อปี 1991 มีพลเมือง 5,482,000 คน ใช้ภาษา Kyrgyz และรัสเซียน เป็นภาษาราชการ มีเมืองหลวงชื่อ Bishkek รายได้หลักมาจากภาคการเกษตร ทำขนสัตว์ และแร่เหล็ก.

8.ลาวลาว เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ทั้งหมด 236,800 ตร.กม. มีประชากร 6,320,000 คน เมืองหลวงชื่อเวียงจันทร์ (Vientiane) ภาษาราชการคือ ภาษาลาว เศรษฐกิจของลาวขึ้นอยู่กับการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ไทย เวียตนาม และจีนตอนใต้ ปากเซเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านคือไทย ครึ่งหนึ่งของ GDP ลาวมาจากภาคการเกษตร ลาวได้พัฒนาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำ ประมาณ 18,000 กิโลวัตต์ และ 800 กิโลวัตต์ได้ขายให้ประเทศไทย การท่องเที่ยวในลาวเจริญเติบโตเร็วมาก โดยที่ลาวมีนักท่องเที่ยวแค่ 14,400 คนในปี 1990 และเพิ่มขึ้นเป็น 1.1 ล้านคน ในปี 2005 และคาดว่ารายได้จากการท่องเที่ยวของลาวจะเพิ่มเป็น 250 – 300 ล้านเหรียญภายในปี 2020 นี้

7.เกาหลีเหนือเกาหลีเหนือ ตั้งอยู่บนคาบสมุทรเกาหลี ในเอเชียตะวันออก ทิศเหนือติดกับ จีน และรัสเซีย มีพื้นที่ทั้งหมด 120,540 ตร.กม. มีประชากร 24,051,218 คน มีเมืองหลวงชื่อ Pyongyang ใช้ภาษาเกาหลีเป็นภาษาราชการ ระบบเศรษฐกิจของเกาหลี เป็นแบบคอมมิวนิสส์ที่เข้มข้นเช่นเดียวกับคิวบา โดยมีรัฐเป็นเจ้าของกิจการทั้งหมด รัฐเป็นผู้ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน โดยที่ประชาชนมีรายได้ต่อเดือนประมาณ 47 USD. รายได้ของรัฐ 43% มาจากอุตสาหกรรม 33.6 % มาจากภาคบริการ... เกาหลีเหนือผลิตเหล็กมากเป็นอันดับ 18 ของโลก และมีถ่านหินสำรองเป็นอันดับที่ 22 ของโลกด้วย.

6.กัมพูชากัมพูชา เป็นสมาชิกอาเซียน ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 181,035 ตร.กม. ประชากรทั้งสิ้น 14,805,000 คน มีเมืองหลวงชื่อ Phnom Phen ใช้ภาษาเขมรเป็นภาษาราชการ กัมพูชามีเศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็ว แต่เป็นอัตราที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคนี้ เศรษฐกิจของเขมรขึ้นอยู่กับภาคการเกษตร เช่นปลูกข้าว ทำการประมง รองลงมาคือภาคการท่องเที่ยว โดยที่เมื่อปี 2007 (ม.ค. – ธ.ค.) มีนักท่องเที่ยวเข้ามา 2.2 ล้านคนเพิ่มขึ้น 18.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับเมื่อปี 2006
 
5.ทาจิคิสถานทาจิคิสถาน ตั้งอยู่ในเอเชียกลาง ติดกับอัฟกานิสถานโดยแยกตัวออกมาจากรัสเซีย มีพื้นที่ทั้งหมด 143,100 ตร.กม. ประชากร 7,349,145 คน เมืองหลวงชื่อ Dushanbe ใช้ภาษา Tajik เป็นภาษาราชการ จากการสำรวจเมื่อปี 2009 พบว่าประชากรส่วนใหญ่ยังมีระดับความเป็นอยู่ที่ต่ำกว่ามาตรฐานสากล โดย GDP ของประเทศขึ้นอยู่กับภาคการเกษตร เช่นการทำไร่ฝ้าย พืชผัก ผลไม้ และข้าว ทากิคิสถานมีแร่ทองคำ และเงินเป็นจำนวนมาก

4.บังคลาเทศบังคลาเทศ ตั้งอยู่ในเอเชียใต้ มีพื้นที่ทั้งหมด 147,570 ตร.กม. ประชากร 162,211,000 คน เมืองหลวงชื่อ Dhaka ใช้ภาษา Bengali เป็นภาษาราชการ การส่งออกกระสอบเป็นรายได้หลักอันดับหนึ่งของประเทศในสมัยก่อน แต่ปัจจุบันได้ลดลงไปมาก โดยมีผลิตภัณฑ์จาก Polypropylene เข้ามาแทนที่ ประชากร 2 ใน 3 ของประเทศประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่นการปลูกข้าว ชา และ mustard. รายได้ของประเทศมากกว่า 75 % มาจากผลิตภัณฑ์พวกสิ่งทอ.

3.เนปาล
เนปาล ตั้งอยู่ในเอเชียใต้ ติดกับอินเดีย มีพื้นที่ทั้งหมด 147,181 ตร.กม. ประชากร 29,331,000 คน มีเมืองหลวงชื่อ Katmandu ใช้ภาษา Nepali เป็นภาราชการ GDP ของเนปาลมาจาก ภาคการเกษตร 40% การบริการ 41% และอุตสาหกรรมอีก 22% โดยที่ประชากร 76% อยู่ในภาคการเกษตร 18% อยู่ในภาคบริการ และ 6% อยู่ในภาคอุตสาหกรรม การส่องออกพวกเสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ และกระสอบเป็นส่วนที่นำรายได้เข้าประเทศ. 
 
2.พม่าพม่า เป็นสมาชิกสมาคมอาเซียน มีพื้นที่ทั้งหมด 676,578 ตร.กม. ประชากร 50,020,000 คน เมืองหลวงชื่อ Naypyidaw ใช้ภาษาพม่าเป็นภาษาราชการ พม่าเป็นประเทศนึ่งที่ประสบผลสำเร็จในการควบคุมการเกิดของประชากร แต่ระบบเศรษฐกิจของพม่าขยายตัวน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคของ ลุ่มแม่น้ำโขงด้วยกัน พม่ามีปัญหาเรื่องระบบสาธารณูปโภค จึงส่งผลถึงผลผลิตมวลรวมที่ทำไม่ได้ดีเท่าที่ควร แม้พม่าจะมีแหล่งน้ำมันมากมาย แต่พม่าก็ยังประสบกับปัญหาการขาดแคลนพลังงาน ประเทศพม่ายังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอัญมณี ไม้สัก และอื่นๆ แต่ด้วยระบบการศึกษาที่ยังไม่ดี เลยทำให้พม่ามีปัญหาเรื่องแรงงานที่จะขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจโดยรวม.

1.อัฟกานิสถานอัฟกานิสถาน ตั้งอยู่ระหว่าเอเชียกลางและอเชียใต้ อยู่ติดกับอิหร่านและปากีสถาน มีพื้นที่ทั้งหมด 647,500 ตร.กม. ประชากร 29,150,000 คน เมืองหลวงชื่อ Kabul ใช้ภาษา Dari (Persian) & Pashto เป็นภาษาราชการ จัดว่าเป็นประเทศยากจนที่สุดประเทศหนึ่งของโลก และได้รับการพัฒนาน้อยที่สุดด้วย มีประชากรว่างานกว่า 35% และกว่า 36%ก็มีความเป็นอยู่ต่ำกว่ามาตรฐานของโลก 2 ใน 3 ของประชากรมีชีวิตอยู่ด้วยรายได้ที่น้อยกว่าวันละ 2 ดอลล่าสหรัฐ เนื่องจากอัฟกาฯป็นประเทศที่อยู่ในภาวะสงคราม ประชากรส่วนหนึ่งจึงมีงานทำจากชาวต่างชาติที่อยู่ในสงครามนั้น อัฟกานิสถานมีผลิตผลจากการเกษตรพวก ทับทิม องุ่น ผลอพริคอต และแตงโม รายได้ประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศมาจากการลักลอบค้ายาเสพติด เช่นกัญชา และฝิ่น และรายได้หลักอีกส่วนมากจากผู้อพยพชาวอัฟกันกว่า 5 ล้านคนที่ส่งเงินกลับประเทศ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น