เวลาจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเอง

อ่าน.......ขำๆ

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ถอดรหัส ส.ค.ส.พระราชทาน ๒๕๔๗


ส.ค.ส. ดังกล่าว ทรงประดิษฐ์ขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์ มีข้อความว่า ส.ค.ส. พ.ศ.2547สวัสดีปีใหม่ ใต้ลงมาเป็นภาพแผนที่บริเวณ คาบสมุทรอินโดจีนบนพื้นที่เป็นภาพตารางช่องเล็กๆ ด้านบนทั้งสองด้านมีเสาธงปักอ ยู่มีภาพระเบิดและควันล้อมรอบคาบสมุทรอินโดจีนอยู่ทั้ง 4 ด้าน ด้านบนซ้ายมีข้อความว่า มีระเบิดเกือบทั่วโลกใต้ภาพระเบิดลงมาเป็นภาพเรือสำเภาขนาดใหญ่แล่นมาจากทาง ทิศตะวันตกเฉียงใต้ที่ใบเรือด้านหลังมีอักษร ม.ช. ปรากฏอยู่

บน คาบสมุทรอินโดจีนเป็นภาพแผนที่ประเทศไทยสีขาวที่ขนานกับส่วนที่เป็นด้ามขวาน เป็นเส้นตรงสามเส้น บนแผนที่ประเทศไทยมีข้อความว่า“สามัคคีเป็นพลังค้ำจุนแผ่นดินไทย” เส้นตรงทั้งสามเส้นนั้นเปรียบเป็นเสาหลักของประเทศ

ขณะ ที่ความสามัคคีของคนในชาติเป็นพลังที่ร่วมกันค้ำจุนให้ประเทศไทยเป็นปึกแผ่น มั่นคง ด้านล่างลงมามีข้อความว่า ขอจงมีความสุขความเจริญบรรทัดต่อมาเป็นอักษรภาษาอังกฤษว่า Happy New Year และมีภาพสุนัขขนาบข้างละตัว

กรอบ ล่างด้านในมีข้อความว่า ก.ส. 9 ปรุง 291929ธ.ค.2546 มหาวิทยาลัยปูทะเลย์ บ้านเชียง และมีภาพสุนัขขนาบ 2 ข้างคำว่าห้าพันปี ตัวหนึ่งไม่มีปลอกคอ อีกตัวหนึ่งมีปลอกคอ ส่วนกรอบล่างด้านนอกเป็นภาพสุนัขขนาดลดหลั่นกันรวม 7 ตัว ตัวใหญ่สุดยืนเต็มตัวอยู่ด้านซ้ายตัวถัดไปค่อยๆ ย่อตัวลง และขนาดเล็กลงไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายด้านขวาสุดเป็นสุนัขตัวเล็กนอน หมอบอยู่

ถอดรหัส

1 มีระเบิดเกือบทั่วโลก
2 ระเบิด 4 ทิศ

ประเทศ ไทยและโลกใบนี้จะเสื่อมทรุดลงไปเรื่อยๆ เพราะมนุษย์ ไม่สนใจเรื่องศีลธรรมคุณธรรม และจะมีวิกฤติที่มนุษยชาติกำลังเผชิญ ๔ ประการ (ลูกระบิดทั้ง ๔ลูกใน สคส) ซึ่งพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเตือนคนไทยผ่าน สคส. พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้ว

๑. วิกฤติสิ่งแวดล้อม (Environmental Crisis)ภัย ธรรมชาติ ฟ้าดินลงโทษ อากาศแปรปรวน ภาวะโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงของผิวโลก สารพันปัญหา จะหนักขึ้นเรื่อยๆ โรคระบาด ทั้งในคนในพืชที่เป็นแหล่งอาหารของคนและสัตว์ โรคระบาดในสัตว์ ท่านลองทบทวนดูว่าเกิดโรคระบาดอะไรบ้าง ที่ยังไม่มียารักษา ทั้งโรคที่ไม่ระบาด ฯลฯ

๒. วิกฤติสังคม (Social Crisis) โรคเสื่อมคุณธรรม ภัยสังคม ยาเสพติด อาญชญากรรม ปัญหาเยาวชน ปัญหาคอรัปชั่น ฯลฯ

๓. วิกฤติเศรษฐกิจ (Economic Crisis)ข้าว ยากหมากแพง ทุกวันนี้ สังคม "บ้าเงิน บ้าวัตถุ บริโภคนิยม เงินนิยมบันเทิงนิยม สุขนิยม" มุ่งกำไรสูงสุด เบียดเบียน แข่งขัน ชิงดีชิงเด่นเห็นเพื่อนมนุษย์ เป็นเพียง ทรัพยากร (มนุษย์) เห็นเพื่อนมนุษญ์เป็นสินค้าเป็นผู้บริโภค ผู้ขายมีหน้าที่ ในการกระตุ้น กิเลสของเพื่อนมนุษย์วิกฤติเศรษฐกิจลุกลามไปทั่วโลก(ค่าเงินทุกประเทศรอบ บ้านเราตกต่ำอย่างที่เห็น) อีก ๑๐ ปีข้างหน้าเงินทองจะไม่มีค่า "เงินทองเป็นของมายา ข้าวปลาสิของจริง" ฯลฯ

๔. วิกฤติความขัดแย้งทางการเมือง การปกครอง (Political Crisis)ขัด แย้งแย่งชิงน้ำ อาหาร ที่ดิน เมล็ดพันธุ์พืช ขัดแย้งทางความคิดความเชื่อ ทางศาสนา และวัฒนธรรม ผู้คนจะเข้าประหัตประหารกันไม่มีวันจบสิ้นวิกฤติการเมืองภายในประเทศและ ระหว่างประเทศ สงครามนิวเคลียร์สงครามเชื้อโรค ฯลฯ


3 มช
เรือ สำเภาที่มีอักษร มช แล่นมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ หมายถึงเรือ"โนอาห์" เวอร์ชั่นแบบไทยพุทธ มช คือ มหาวิชชาลัยปูทะเลย์อันเป็นที่อยู่แห่งความรู้อันยิ่งใหญ่ ที่จะขนคนที่มีเสบียงบุญเล่นฝ่าทะเลไฟแห่งวัฏสงสารไปสู่ฝั่ง

อีกนัยยะก็คือ หากนับไปอีก 7ช่อง เรือสำเภาลำนี้จะเล่นไปถึงฝั่ง บริเวณภาคเหนือของประเทศไทยที่ มช. "เมืองเชียงใหม่"


4 สามัคคีเป็นพลังค้ำจุนแผ่นดินไทย
หาก ขาดความสามัคคี อนาคตประเทศไทย จะแตกออกเป็นอย่างน้อย ๕ ประเทศเพราะวิกฤติต่างๆ เราจะแก้ปัญหาแบบหายใจหายคอไม่ทัน ทั้งปัญหาภายในปัญหาภายนอก ทั้ง ๔ เรื่อง


5 เสาสามเสา
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะเป็นพลังค้ำจุนแผ่นดิน


6 มหาวิชชาลัยปูทะเลย์ + 8 ห้าพันปี
สคส.ฉบับ นี้ มีความเชื่อมโยงกับ "พระราชนิพนธ์พระมหาชนก"เป็นปริศนาธรรมที่ รอพระปราชญ์ นักปราชญ์ พระดีคนดีในสังคมร่วมกันไขปริศนา และรอทุกภาคส่วนในสังคมร่วมกันประดิษฐาน"มหาวิชชาลัยปูทะเลย์"อันเป็นที่ อาศัยแห่งความรู้อันยิ่งใหญ่นำมาซึ่งการปฎิวัติระบบการศึกษาและนำพาประเทศ ไทยให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนา และยั่งยืนอยู่ได้ถึง๕๐๐๐ปี


7 บ้านเชียง
ชุมชน พอเพียง ชุมชนพุทธ ที่พึ่งพาตัวเองได้100% ทั้งปัจจัย4 และพลังงานมีความพร้อมทั้งกายภาพและองค์ความรู้มีเสบียงบุญและความสามัคคี ของคนในชุมชนอันเป็นปัจจัยที่จะสามารถฝ่าวิกฤติการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์"มีระเบิดเกือบทั่วโลก" ซึ่งน่าเห็นใจคนเมือง ซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้แต่สถานการณ์ต่างๆจะทำให้คนที่พอจะมีบุญจะทยอย อพยพย้ายเข้าสู่ชนบท


9 คุณทองแดงจำนวน ๗ ตัว ที่ค่อยๆหมอบและตัวเล็กลง
ระยะ เวลาที่เหตุการณ์มีระเบิดเกือบทั่วโลกจะทยอยปะทุขึ้นรวมถึงความจงรักภัคดี ต่อสถาบันจะลดลงตามระยะเวลาดังกล่าวด้วยซึ่งหมายความว่า พระปราชญ์ นักปราชญ์ผู้ที่พอจะมีสติปัญญา ตีความสคส.ฉบับนี้ออก จะได้มีเวลาเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือวิกฤติดังกล่าว๗ ปี ซึ่งก็คือ ๒๕๔๗+๗ นั่นก็คือ๒๕๕๔ !!

ซึ่งหมายความว่า ขณะนี้ พวกเราเหลือเวลาอีก อย่างน้อยไม่ถึง๒ ปี ในการเตรียมการรับวิกฤติดังกล่าว

ซึ่ง เรื่องเช่นนี้บอกกันตรงๆไม่ได้พระองค์จึงแฝงไว้เป็นปริศนาธรรมแบบนอสตราดามุ ส ที่ให้คนตีความหากนับระยะเวลาที่พระองค์พระราชนิพนธ์พระมหาชนก และ ท.เศรษฐกิจพอเพียงแล้วพระองค์ทรงทราบเหตุการณ์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๒๕ ปีและทางออกทางรอดของคนไทย ได้อยู่ในพระราชนิพนธ์เรื่องนี้แล้ว

ข้าพเจ้าตีความและถอดรหัสถูกผิดเช่นไร โปรดพิจารณา
หาก ท่านเห็นพ้อง โปรด "เริ่มด้วยช่วยกัน" คิดหาหนทางร่วมนำสังคมไทยฝ่าวิกฤติและนำพาประเทศชาติให้กลับมาเจริญ รุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งที่มา www.kulasang.net

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น